РЕШЕНИЕ №69

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Одобряване на сума за извършени СМР по договор между Община Велинград и Руси Малинов Пелтеков.

         На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

10

3

12

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Не одобрява сумата от 29 673,44лв. /с ДДС/ по Протокол с наш вх.№008-04-1405/04.10.2010г. за извършени строително монтажни работи /СМР/, за извършване преустройство на обект находящ се в УПИ І – за училище, кв.42 по плана на с.Драгиново, по договор №489/26.09.2005г., сключен между Община Велинград и Руси Малинов Пелтеков.

2.Не разрешава прихващане от наемните вноски по договор №489/26.09.2005г. сключен между Община Велинград и Руси Малинов Пелтеков за времето от 01.06.2006г. до 15.05.2007г. в едно с лихвите и неустойките.

3.Не разрешава прихващане от месечен наем по споразумение №372/22.11.2010г. сключено между Община Велинград и Руси Малинов Пелтеков за времето от 01.09.2010г. извършени СМР – 29 673,44лв. /с ДДС/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply