РЕШЕНИЕ №70

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Ликвидиране съсобственост  на общински имот в УПИ №ІІІ-8, кв.09 на с.Медени поляни.

         На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Ликвидира съсобствеността чрез продажба на:

         -общински имот, представляващ имот пл.№142 /сто четиридесет и две/ попадащ в УПИ №ІІІ /три-римско/ – 8 /осем/ в кв.09 /девет/ по плана на с.Медени поляни, Община Велинград с площ 115кв.м. /сто и петнадесет кв.м./, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №586/24.02.2011г. на Яшар Салих Воруков по пазарна цена определена от лицензиран оценител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply