РЕШЕНИЕ №71

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Откриване процедура за продажба на урегулирани поземлени имоти, находящи се в с.Побит камък.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.42, ал.1, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград по чл.8, ал.2 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Открива процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на пет броя урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство – частна общинска собственост по плана на с.Побит камък, Община Велинград:

            -УПИ №ІІІ /три-римско/, кв.19 /деветнадесет/ с площ 500кв.м. /петстотин кв.м./, общинска собственост, съгласно АЧОС №575/03.02.2011г. – стартова цена от 4,00лв. /четири лева/ за кв.м.лв. без ДДС /на база постигната продажба пред последните шест месеца/.

            -УПИ №V /пет-римско/, кв.16 /шестнадесет/ с площ 489кв.м. /четиристотин осемдесет и девет кв.м./, общинска собственост, съгласно АЧОС №577/03.02.2011г. – стартова цена от 4,00лв. /четири лева/ за кв.м.лв. без ДДС /на база постигната продажба пред последните шест месеца/.

            -УПИ №ІV /четири – римско/, кв.5 /пет/ с площ 592кв.м. /петстотин деветдесет и два кв.м./, общинска собственост, съгласно АЧОС №579/03.02.2011г. – стартова цена от 4,00лв. /четири лева/ за кв.м.лв. без ДДС /на база постигната продажба пред последните шест месеца/.

            -УПИ №ХV /петнадесет – римско/, кв.6 /шест/ с площ 527кв.м. /петстотин двадесет и седем кв.м./, общинска собственост, съгласно АЧОС №578/03.02.2011г. – стартова цена от 4,00лв. /четири лева/ за кв.м.лв. без ДДС /на база постигната продажба пред последните шест месеца/.

            -УПИ №VІ /шест – римско/, кв.19 /деветнадесет/ с площ 429кв.м. /четиристотин двадесет и девет кв.м./, общинска собственост, съгласно АЧОС №576/03.02.2011г. – стартова цена от 4,00лв. /четири лева/ за кв.м.лв. без ДДС /на база постигната продажба пред последните шест месеца/.

            2.Избира комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply