РЕШЕНИЕ №72

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Откриване процедура за продажба на урегулиран поземлен имот в кв.414Б по плана на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.42, ал.1, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград по чл.8, ал.2 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Открива процедура за продажба чрез публично оповестен явен търг на един брой урегулиран поземлен имот за жилищно строителство – частна общинска собственост по плана на гр.Велинград:

         – УПИ №ХІ /единадесет – римско/ – 8317 /осем хиляди триста и седемнадесет/ в кв.414Б /четиристотин и четиринадесет Б/ с площ 512кв.м. /петстотин и дванадесет кв.м./, общинска собственост, съгласно АЧОС №590/09.03.2011г., по цена определена от лицензиран оценител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply