РЕШЕНИЕ №73

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Одобряване оценка за ОПС в УПИ ХХІІІ-634, кв.53 на гр.Сърница.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за закупуване земя от Сюлейман Мустафа Айри по Удостоверение №784/03.05.1975г. – отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот в УПИ №ХХІІІ /двадесет и три – римско/ – 634 /шестстотин тридесет и четири/ с площ 635кв.м. /шестстотин тридесет и пет кв.м./ в кв.53 /петдесет и три/ по плана на гр.Сърница, Община Велинград, в размер на 3 396,80лв. /три хиляди триста деветдесет и шест лв. и 0,80ст./.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply