РЕШЕНИЕ №75

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Одобряване тръжна цена за продажба на УПИ №ХХІ-7790, кв.274 на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС,в изпълнение на решение №244/28.10.2010г. на ОбС – Велинград и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Одобрява тръжна цена  от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за продажба чрез публично оповестен явен търг на урегулиран поземлен имот – УПИ №ХХІ /двадесет и едно – римско/ – 7790 /седем хиляди седемстотин и деветдесет/ в кв.274 /двеста седемдесет и четири/ с площ 443 кв.м. /четиристотин четиридесет и три кв.м./ по плана на гр.Велинград, в размер на 8860,00лв. /осем хиляди осемстотин и шестдесет лева/ без ДДС.

2.Избира комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply