РЕШЕНИЕ №78

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Одобряване оценка на ? ид.ч. от общински имот в кв.189 на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №40/24.02.2011г. на ОбС – Велинград и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Одобрява оценката  от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за  ? ид.ч. /една втора ид.ч./ от общински имот пл.№8286 /осем хиляди двеста осемдесет и шест/ с площ 20кв.м. /двадесет кв.м./ находящ се в УПИ №ІV /четири римско/-8270 /осем хиляди двеста и седемдесет/, 8286 /осем хиляди двеста осемдесет и шест/ в кв.189 /сто осемдесет и девет/ по плана на гр.Велинград, съгласно АЧОС №554/02.08.2010г. в размер на 500,00лв./петстотин лева/, за заплащане от Анна Ангелова Вехова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply