РЕШЕНИЕ №79

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Одобряване оценка за ликвидиране на съсобственост в кв.01 на с.Драгиново.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №42/24.02.2011г. на ОбС – Велинград и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Одобрява оценката  от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за  уравняване на дяловете, като разликата от 136кв.м. /сто тридесет и шест кв.м./ в повече в дела на наследници на Георги Димитров Цветанов – Димитър Георгиев Цветанов, Иванка Георгиева Цветанова и Верка Георгиева Табакова се заплати от тях на Община Велинград за ликвидиране съсобственост чрез доброволна делба на УПИ №ІІ-общ. /две-римско-общ./ и УПИ №ІІІ-общ. /три –римско-общ./ в кв.01 /едно/ по плана на с.Драгиново, Община Велинград в размер на 680,00лв. /шестстотин и осемдесет лева/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply