РЕШЕНИЕ №80

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем на магазин №17, находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на общински обект, а именно: магазин №17 /заведение за бързо хранене – според одобрените строителни книжа за довършване на обекта/ със застроена площ 52,00кв.м. /петдесет и два кв.м./, находящ се в УПИ ІV – за кооперативен пазар, кв.104, /идентичен с УПИ ІХ, кв.111/ по плана на гр.Велинград, за срок от пет години – публична общинска собственост /АПОС №278 от 16.05.2002г.

2.Определя начална месечна наемна цена за имота в размер на 256,88лв. без ДДС.

3.Обекта да се използва за:

?     Заведение за бързо хранене.

4.Разрешава на досегашния наемател да ползва помещението, като заплаща досегашната наемна цена до обявяване спечелил конкурса.

5.Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса следните общински съветници:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply