РЕШЕНИЕ №81

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Откриване процедура за отдаване под наем на помещение, находящо се в приземен етаж на ОУ „Г.С.Раковски” – с.Медени поляни.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем  на общински обект чрез публичен търг с тайно наддаване, а именно: помещение, находящо се в приземния етаж на ОУ „Г.С.Раковски”, УПИ І, кв.7 по плана на с.Медени поляни, с площ от 16кв.м. /шестнадесет кв.м./, за срок от пет години – публична общинска собственост /АПОС №546 от 22.07.2005г./.

2.Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосочения обект в размер на 23,20лв. /двадесет и три лева и 0,20ст./ без ДДС

3.Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса следните общински съветници:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply