РЕШЕНИЕ №82

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на 6 бр. петна за поставяне на временни търговски обекти – павилиони за тотопунктове на територията на Общината.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6, ал.7 и ал.8  от ЗОС, чл.51б от ЗФВС и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

І.Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс за срок от пет години на 6бр.петна за поставяне на временни търговски обекти – павилиони за тотопунктове, находящи се на територията на Общината, както следва:

1.Петно от 35кв.м. в кв.Каменица, бул.”Съединение”, в уличната регулация на пл.Възраждане.

2.Петно  от 14,85кв.м. в тротоара на бул.”Съединение”, до УПИ ХХІІ-2589 в кв.201 по плана на гр.Велинград.

3.Петно от 18кв.м. на ул.”Н.Вапцаров”, УПИ ІV-7104-за парк в кв.142 по плана на гр.Велинград.

4.Част от петно – 8кв.м., попадаща в УПИ ІІІ в кв.65 по плана на гр.Велинград, на бул.”Съединение” /останалата част попада в частен парцел/.

5.Петно от 76кв.м. в имот, пл.№6692 в кв.581 в тротоара на бул.”Съединение”, до УМЦ на БСТ.

6.Петно от168кв.м. в кв.48 по плана на гр.Сърница.

ІІ.Определя месечна наемна цена от 7,00лв./кв.м. – за Велинград и 2,00лв./кв.м. за гр.Сърница.

ІІІ.Старите павилиони да се заменят с нови фирмени павилиони.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply