РЕШЕНИЕ №83

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение находящо се на приземен етаж, УПИ ХV-Здравна служба, кв.45 на гр.Сърница.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на общински имот, а именно помещение с площ 44кв.м. на приземен етаж, находящо се в УПИ ХV – Здравна служба, кв.45 по плана на гр.Сърница, за срок от пет години.

         2.Определя начална, конкурсна, месечна цена в размер на 38,72лв. /тридесет и осем лева и седемдесет и две ст./ без ДДС.

         3.Помещението да се ползва за аптека.

         4.Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса, следните общински съветници:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply