РЕШЕНИЕ №84

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Откриване процедура за отдаване под наем  на помещение за поставяне на антена на мобилен оператор.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на общински имот, а именно помещение с площ 7кв.м., част от таван с възможност за ползване на част от покрива за монтиране на антена, което помещение се намира в сграда – жилищен блок на учители, построена в УПИ ХХІІІ – общежитие, кв.15 по плана на гр.Сърница, за срок от пет години.

         2.Определя начална, конкурсна, месечна цена в размер на 0,93лв. /деветдесет и три стотинки/ без ДДС/кв.м. или общо 6,51лв. /шест лева и петдесет и една стотинки/ – за помещението и 500лв. /петстотин лева/ без ДДС за антената.

         3.Помещението да се ползва за нуждите на мобилен оператор.

         4.Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса, следните общински съветници:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply