ОБЯВЛЕНИЕ

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

        На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №879/29.05.2020 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване по §8 от ЗУТ на УПИ І-288 в кв.17 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

       С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя. Дворищната регулация се предвижда да се промени на основание §8 от ЗУТ, като южната дворищно-регулационна линия на УПИ І се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 288 и 289. Така след направените промени имотите са с площ както следва:

       УПИ І-288 с площ 287 кв.м.

       УПИ ІV-289 с площ 368 кв.м.

        С проект за частично изменение на плана за застрояване се предвиждат ново застроително петно – двуетажна пристройка в УПИ І-288 – свързано застрояване към съществуващата двуетажна жилищна сграда от изток, както е показано в графичната част, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти. Устройствената зона в която ще попадне е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването“, със следните параметри: етажност до 3 етажа височина 10м.; плътност на застрояване- 60%; Кинт-1.2; озеленяване-40%; устройствена зона – Жм.

        Промените са отразени с кафяв и зелен цвят в идейното предложение.

        Заповедта  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

      

АБ

01.06.2020 г.

Коментарите са изключени!