РЕШЕНИЕ №85

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Откриване процедура за отдаване под наем на имот за поставяне на временен търговски обект, находящ се в двора на СОУ „М.Драгинов”.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем на общински имот чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване, а именно: земя /петно/ с площ от 68,00кв.м. /шестдесет и осем кв.м./, за поставяне на временен търговски обект, находяща се в двора на СОУ „Методи Драгинов”, УПИ І – за училище, кв.42 по плана на с.Драгиново, за срок от пет години – публична общинска собственост /АПОС №18 от 18.08.2006г./.

         2.Определя начална, конкурсна, месечна наемна цена за горепосочения обект в размер на 134,64лв. /сто тридесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки/ без ДДС.

         3.Павилиона да се използва за продажба на закуски при спазване на изискванията на Наредба №37/2009г. на МЗ за здравословно хранене на учениците в училищата.

         4.При спечелване на процедурата, наемателят задължително да съгласува визията на временния търговски обект с гл.архитект на Община Велинград, преди издаване на разрешението за поставяне.

         5.Разрешава на досегашния наемател да ползва горе цитираният имот, като заплаща досегашната наемна цена, до обявяване на спечелил процедурата наемател.

         6.Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса, следните общински съветници:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply