ОБЯВЛЕНИЕ

КМЕТСТВО БИРКОВА, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД

 

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №878/29.05.2020 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

         Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ ІІІ-124 в кв.18 по плана на с.Биркова, Община Велинград.

       С проекта за частично изменение на плана за регулация уличните и дворищните регулационни линии не се променят. На УПИ ІІІ-124 в кв.18 се дава ново отреждане: „ЖС, търговия и услуги“:

       УПИ ІІІ-124 – „Жилищно строителство, търговия и услуги“ с площ 134 кв.м.

       Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“.

       Промените са показани със зелен цвят в идейното предложение.

       Заповедта  се намира в сградата на Община Велинград.

АБ

01.06.2020 г.

Коментарите са изключени!