РЕШЕНИЕ №86

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Откриване процедура за отдаване под наем на помещение в старата сграда на училището в с.Пашови.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, чл.92, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Разрешава откриване на процедура за предоставяне под наем за срок от пет години чрез публично оповестен конкурс на помещение от 43кв.м. – стая в старата сграда на училището в с.Пашови /ОУ „Иван Вазов”/, която сграда е построена в УПИ І-184 в кв.25 по плана на с.Пашово, ведно с припадащата се част от необходимите за ползване общи части – стълбище, вход, коридор и др.

2.Определя за приоритетни следните конкурсни условия:

а/Ползване на помещението за шивашки услуги.

б/Създаване на двадесет нови работни места.

в/Преустройство, в т.ч. конструктивни изменения да се правят след съгласуване със собственика.

г/Задължително монтиране на измервателни уреди за отчитане на разхода на ел.енергия, вода и др.за сметка на наемателя.

         3.Определя начална, месечна цена от 1,00лв. за кв.м.,без ДДС.

         4.Ремонта на сградата да бъде за сметка на наемателя.

         5.Определя за членове на комисията следните общински съветници:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply