РЕШЕНИЕ №87

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството си на собственик на уличната мрежа за изработване на план-схема за трасе от ул.”Латинка” до ул.”Калъчов мост”.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Глава ІV от ЗУТ – мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел І, чл.64 от ЗУТ – Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура, във връзка с чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка със становище на Главен архитект и Заповед на Кмета на Община Велинград за допускане и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласието си в качеството на собственик на уличната мрежа в Община Велинград за изработване на подробен устройствен план – схема за трасе на обект „Нова въздушна линия ниско напрежение от съществуващ стълб при ос.т.2195а на ул.”Латинка” /квартал №348/ до съществуващ стълб при ос.т.2191 на ул.”Калъчов мост” /квартал №115/ по плана на гр.Велинград”.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply