РЕШЕНИЕ №88

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството на собственик на уличната мрежа за схема за електрозахранване в м.”Джестов въбел” по КВС на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка със становище на Главен архитект и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие по чл.128, ал.3 и чл.149 от ЗУТ в качеството на собственик на ПОС – улична мрежа в Община Велинград, разрешава схема за електрозахранване към ПУП – за „Спортно-развлекателен център” в ПИ №061028, местност „Джестов въбел” по КВС на гр.Велинград, Община Велинград, ЕКАТТЕ 10450. Външното ел. ще се извърши чрез прокопаване и полагане на кабелна линия НН до имотите на потребителя. Захранването на имотите ще стане съгласно договор от 20.12.2010г. от Ел.снабдена сграда на „Хмела – Велинград” АД в ПИ 062002 до имотите на възложителя – ПИ 061059 и 061028. Кабела, който ще бъде изтеглен подземно е с дължина от 470л.м.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply