РЕШЕНИЕ №89

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството на съсед на уличната мрежа за частично изменение на плана за регулация и застрояване в м.”Ведрото чуките” с.Долна Дъбева.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка със становище на Главен архитект и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие по чл.128, ал.3 и чл.149 от ЗУТ в качеството на съсед на уличната мрежа в Община Велинград. Дава съгласие за ЧИ на плана за регулация и застрояване на ПИ №019155, като се образува УПИ – CLV -155 за „Говедовъдна ферма, мандра за преработка на мляко, търговия и услуги”, местност „Ведрото чуките” с.Долна Дъбева, землище на с.Света Петка, Община Велинград, ЕКАТТЕ 65534.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply