РЕШЕНИЕ №90

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Частично изменение на плана за улична регулация в кв.420А на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1. Разрешава частично изменение на плана за улична регулация, като се премахне част от уширението /с площ 144кв.м./ на улица-тупик, заличават се междинни осови точки №2699 и №2698 в кв.420А по плана на гр.Велинград и се удължава / с площ 144кв.м./ същата улица-тупик, като се образува нова ос.т.№2698 с цел осигуряване на достъп до УПИ ІV-3376, VІІІ-6108 и ІХ-6108 в същия квартал, съгласно кафявия цвят в проекта.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply