РЕШЕНИЕ №91

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Попълване на кадастралния план с верни граници в кв.328 на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР, чл.62, ал.3 /изр.2/ от Наредба №3 от 28 април 2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие относно попълване на кадастралния план с верни граници на имот №6022 и гараж в него в квартал №328 по действащия план на гр.Велинград, като малка част от имота попада в улична регулация, съгласно геодезическото заснемане, възложено на инж.Янко Чолаков.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply