РЕШЕНИЕ №93

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Частично изменение на плана за регулация в кв.39 по плана на с.Юндола.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1. Разрешава частично изменение на плана за регулация, като се постави северната регулационна линия на УПИ ІV-307 в съответствие с границата на имот пл.№307 от север, като във връзка с това се изменя регулацията и на УПИ ХІ-334 и ХІІ-337, а западната регулационна линия на УПИ ІV-307 се постави в съответствие със западната имотна граница на имот пл.№518 – общинска собственост и УПИ се отрежда за имоти пл.№307 и 518 в кв.39 по плана на с.Юндола, съгласно зеления цвят в проекта.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply