РЕШЕНИЕ №94

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Даване съгласие за изменение на подробния устройствен план в кв.17 на с.Юндола.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.3, ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласието си в качеството си на собственик за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, като за сметка на имоти пл.№515, 516 и 517 в кв.17 по плана на с.Юндола, се образуват два нови УПИ: ХVІІ-515,516 с площ от 650кв.м. и ХVІІІ-517 с площ 665кв.м. в същия квартал. В новообразуваните УПИ се предвиждат застроителни петна за вилни сгради, като са спазени всички нормативни отстояния от регулационните граници и съществуващата вилна сграда в имот пл.№515.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply