РЕШЕНИЕ №95

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна на плана за застрояване в УПИ №І-„За училище”,  кв.12 на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ и  след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Отлага разглеждането на предложението за промяна на плана за застрояване на УПИ №І- „За училище” в кв.12 по плана на гр.Велинград, като в същия се предвиди застрояване на плувен басейн, съблекални и помещения за хранене на ученици за следващо заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply