РЕШЕНИЕ №96

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството на съсед за изменение на застроителния план в кв.68 на с.Драгиново.

         На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2, ал.1, т.5 от ЗОС, чл.23, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, Протокол №1 от 17.02.2011г. с Решение ХХХ на ЕСУТ, молба от „АМОС СПОРТ” ЕАД – Драгиново, ул.”Поленска” №6 с управител Албен Юриев Бакърджиев, нотариален акт №107/31.08.2009г., т.ІІ, рег.№1675, н.дело №298, Заповед №1541/02.10.2008г. за ЧИПРЗ на Кмета на Община Велинград, влязло в сила Разрешение за строеж №260/06.10.2009г. и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

4

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие в качеството на съсед за изменение на застроителния план в УПИ VІІ-1038, 1039, 1040, 1041, 1032, 1100 с отреждане „За хотелски комплекс, КОО, търговия, услуги и басейн”, в кв.68 на с.Драгиново, Община Велинград, както следва:

Във връзка с подобряване на експлоатационните възможности чрез покриване със скатен покрив на съществуващ /изграден в груб строеж/ плосък покрив – тераса, увеличава височината на застроителното петно на сградата от 10,00м. на 14,00м. без да се изменят останалите градоустройствени параметри – съгласно скицата-проект с червен цвят /Приложение №1/.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply