РЕШЕНИЕ № 202/23.06.2020г.

Относно: Приемане на годишен финансов отчет на ”МБАЛ- Велинград” ЕООД за 2019г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2020г.

     На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.3 и  т.7 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Приема Годишен финансов отчет на ”МБАЛ- Велинград” ЕООД  за 2019г.,  Доклад  за дейността на дружеството  за 2019г., Пояснителни сведения, Представително писмо от ръководството и  Доклад на независимия одитор Димчо Димитров.
  2. Утвърждава за независим одитор на дружеството за 2020г.: Димчо Димитров.
  3. Упълномощава Управителя на на ”МБАЛ- Велинград” ЕООД  да сключи договор с независимия одитор.
  4. ПК по Общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция и ПК по икономика, финанси, бюджет и дружества да проведе среща с управителите на „МБАЛ-Велинград” ЕООД и „МЦ-Велинград 2017” ЕООД, да разгледа отчетите, изготви доклад и докладва на сесия на Общински съвет.

Възлага изпълнението на решението на Управител „МБАЛ-Велинград” ЕООД.

            Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 23.06.2020г., Протокол №9, точка №26 от дневния ред, по вх.№ 418/15.06.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!