РЕШЕНИЕ № 203/23.06.2020г.

Относно: Даване на съгласие за одобряване на ПУП-схема на трасе за аварийно изместване на кабел НН за имот с идентификатор №10450,502.686, парцел /УПИ/ №Х-3734 – Учебно възпитателна дейност и детско заведение, кв.111 по плана на гр.Велинград.
 

     На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.128 от ЗУТ, чл.131 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ, Глава ІV от ЗУТ Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел І, чл.64 и 73 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

             Дава съгласие за ПУП- схема на трасе за аварийно изместване на кабел НН за имот с идентификатор № /планоснимачен № 10450,502.686, парцел (УПИ) № Х-3734-Учебно възпитателна дейност и детско заведение, квартал № 111 по плана на гр. Велинград.

           Трасето на кабела започва от РК Алианс – т.А, преминава през УПИ № Х-3734-Учебно възпитателна дейност и детско заведение, квартал № 111 на юг и по улица с ос.т.161-143 в посока северозапад през т. Б-В ще премине през УПИ № Х-3734 до т. С, и през УПИ VІІ-3818 покрай североизточната фасада на сграда 4мж достига съществуващо табло в т. Д. Ще се изградят две нови шахти в т.В и С.

           В графичния материал с жълт и зелен цвят е отразено трасето на новия кабел.

           Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

            Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 23.06.2020г., Протокол №9, точка №27 от дневния ред, по вх.№ 441/22.06.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!