ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация гр.Велинград                                                                                                           

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35

тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 1067/03.07.2020г.  на Кмета на Община Велинград

Конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1.Конкурс се обявява за длъжност:”младши експерт”

 в Отдел “Териториално и селищно устройство”, функционално обособено звено към главен архитект

общинска администрация гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35

2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността :

 • степен на образование- професионален бакалавър
 • Необходима специалност – от  професионално направление:

Архитектура, Администрация и управление, Икономика и  Общо инженерство

 • Професионален опит-служебен или трудов стаж  : не се изисква
 • Компютърна грамотност ( MS Windows, Internet  Ciela, Apis,Ajur и др.)

3.Начинът за провеждане на конкурса е:

чрез -  тест   

        -   интервю

4.Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

 •   Заявление за участие в конкурса – по образец, получава се от деловодството на Община Велинград и WEB СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА (заявление за участие)
 •    Декларация – по образец, получава се от деловодството на Община Велинград и WEB СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА(Декларация ).
 • Копия от документи за придобита образователно -квалификационна степен.
 • Копия от документи за допълнителна квалификация/ако има такава/
 • Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит
 •  Копия от други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите следва да бъдат представени в срок  до  21.07.2020г.включително, до 16.00 часа  лично от кандидата или от упълномощено от него представител в деловодството на общинска администрация Велинград, с адрес: 4600 гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, област Пазарджик

6.Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на:

 • WEB СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА

7.На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, нареждам обявлението за конкурса да бъде изпратено за публикуване едновременно до :

 •    Административния регистър съгласно чл.61, ал.1 от Закона за администрацията
 •      Специализиран сайт за търсене на работа: zaplata.bg
 •     WEB СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА

8. Кратко описание на длъжността:

Изпълнение на функции свързани с териториално и селищно устройство:

-          Подпомага работата на Главен архитект при изпълнение на функциите му

-          Обслужване на физически и юридически лица, в областта на устройство на територията

-          Съобщаване на издадени от Главен архитект актове, визи и т.н.

-          Водене на регистър на издадени от Главен архитект актове

-          Подпомагане дейността на общински Експертен съвет по устройство на територията

9. Размер на основната заплата на длъжността се определя в диапазона: от 610 лв.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Д-р Костадин Коев:  /П/

Кмет на Община Велинград

Коментарите са изключени!