РЕШЕНИЕ №99

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Даване съгласие на Община Велинград да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие”.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Дава съгласие на Община Велинград да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/1.1-12/2010/ „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, съгласно Националната карта на планираните резидентни услуги за изграждане на Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище.

         2.Община Велинград декларира, че:

?     Поема ангажимент да създаде съответната социална услуга;

?     До приключване на строителните работи по изпълнението на настоящия проект, ще стартира със създаването на услугата;

?     Услугата ще бъде поддържана минимум 10 години след създаването й.

?     Предназначението на сградите /помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта.

?     Сградите /помещенията, обект на интервенция по проекта ще бъдат използвани за предоставяне на социални услуги в общността за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта.

?     Децата ще бъдат прехвърлени в новосъздадената услуга/и в срок до три месеца след приключване на дейностите по проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply