Обявление

        На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 1042/30.06.2019 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :

        Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация на улицас о.т.№№87-88-89-90-91-92 между кв.9, кв.12 и кв.18 по плана на с.Грашево, Община Велинград.

        С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация се променя, като улица с о.т.№№ 87-88-89-90-91-92 се изменя по съществуващата на място улица и се образува нова улица с о.т.№№ 87-87а-87б-88-89-90-91-92 с ширина 6,00 м.

        Дворищната регулация се изменя, като вътрешните регулационни линии на засегнатите парцели се продължават и прекъсват до новопроектираната улица

        Измененията са показани със кафяв и зелен цвят в идейната скица.

        Заповедта  се намира в сградата на Община Велинград.

АБ

06.07.2020 г.

Коментарите са изключени!