Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 199/23.06.2020 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава:

         Изработване на ПУП- за промяна предназначението на земеделска земя за имот с индефикатор 23234.341.27 от „нива“ в „За Жилищно строителство с площ 299 кв.м. Достъпът до новообразувания парцел ще се осъществява посредством полски път от КК на с.Драгиново пред лицето на имота от юг.

        В плана за застрояване за новообразувания уреголиран поземлен имот „за Жилищно строителство“ се предвижда застроително петно до три етажа-„свободно“ застрояване, етажност до 3 етажа височина 10м.; плътност на застрояване- 60%; Кинт-1.2; озеленяване-40%; устройствена зона – Смф, като се спазват всички нормативни отстояния от границите на уреголираните имоти. Устройствената зона съгласно одобреният ОУП на с.Драгиново е „Смесена многофункционална зона“.

        Решението се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

06.07.2020 г.

Коментарите са изключени!