РЕШЕНИЕ №100

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на общински имот, находящ се в кв.48 по плана на гр.Сърница.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.92 и сл. от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         І.Открива процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от пет години на общински имот – петно от 122кв.м. в УПИ VІІІ – публична общинска собственост, в кв.48 по плана на гр.Сърница, с начална месечна наемна цена 2лв./кв.м./ без ДДС/.

         ІІ.Определя за приоритетни следните конкурсни условия:

         1.Помещението да се ползва за заведение с денонощен режим на работа и дискотека.

         2.Откриване на най-малко три нови работни места.

         ІІІ.Определя за членове на комисията следните общински съветници:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply