РЕШЕНИЕ №101

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Даване съгласие за възмездно удължаване срок на ОПС на СД „Зазьови”.

         На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 от ЗОС, във връзка с пропуснат срок поради здравословни причини и заболяване, за извършване на строеж по дадено ОПС, постъпило искане в ОбС-Велинград с вх.№219/25.03.11г. от СД „Зазьови” с БУЛСТАТ …….., гр.Велинград, ул.”Н.Вапцаров” №9, с управител Альоша Трендафилов Зазьов – ЕГН-…………….в качеството си на молител и съдружник, представен Договор за отстъпено право на строеж №219/24.07.2003г., вписан вх.№712, акт 151, том І от 24.07.2003г. за строителство на търговски обект върху петно №3 с площ =37кв.м. в УПИ V-7132 „За търговия” в кв.142 по плана на гр.Велинград, Решение на дружеството от 16.12.2005г. с нотариална заверка №5493/22.12.2005г. и Договор от 22.12.2005г. с нотариална заверка №5491/22.12.2005г. за прехвърляне на дялове и напускане на съдружник Юлиян Трендафилов Зазьов – ЕГН-…………..,  Решение №110/17.01.2006г., том 29, рег.5, стр.110, парт.2945 на Пазарджишки окръжен съд по ф.д.№№3185/1990г. за заличаване на съдружник Юлиян Тр.Зазьов, скица №335/25.03.11г. и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Дава съгласието си за възмездно удължаване с пет години срока в който СД „Зазьови” с БУЛСТАТ …………., гр.Велинград, ул.”Н.Вапцаров” №9, с управител Альоша Трендафилов Зазьов, ЕГН-……………. трябва да упражни отстъпеното му право на строеж, като изгради и пусне в експлоатация търговски обект върху петно №3 с площ =37кв.м. вУПИ V-7132 „За търговия”, в кв.142 по плана на гр.Велинград, учредено съгласно Договор за отстъпено право на строеж №219/24.07.2003г., вписан вх.№712, акт 151, том І от 24.07.2003г.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply