РЕШЕНИЕ №102

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

         На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, §4 от Правилника за организацията и  дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и  след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

19

1

3

23

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Изменя чл.13 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, както следва:

         В чл.13, ал.1 след думата упълномощени от тях лица се допълва: служители на Общинска администрация гр.Велинград, упълномощени със заповед на Кмета на Общината. Заседанията на Оперативното бюро  са закрити.

         В ал.2 се добавя нова т.5 със следния текст:

         5.След заседанията на Оперативното бюро ръководството на Общински съвет – Велинград предоставя информация за заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply