РЕШЕНИЕ №103

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: ЧИПР в кв.229 по плана на гр.Велинград, УПИ ХХ – „За православен храм Св.Влас”.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.3, ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и  след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Общински съвет – Велинград дава съгласието си за ЧИ на ПР поради констатиране на място на подземен тунел – вентилационна шахта към извор „Власа” и с цел запазването му, се налага изместване на южната регулационна граница на УПИ ХХ –„За православен храм „Св.Влас”” в кв.229 по плана на гр.Велинград и се изменят габаритите му съгласно приложения проект.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1, след съгласуване с „Басейнова дирекция” гр.Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply