ОБЯВА

На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение в Общинска администрация – Велинград от Директора на РИОСВ – Пазарджик с изх. № ПД – 01-397-35) и с Наш с вх. №32-01/57 от 16.07.2020 год., Кмета на Община Велинград

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Хотел, СПА център, търговия и услуги” в имот с идентификатор 10450.212.108, местност „Грамадски дол” по КККР на гр. Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик, с възложител „АМБЪР 80“ ООД, гр. Пазарджик с управител Иван Делчев, чрез Миглена Гунчева.

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ ПО НАПРАВЕНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ  ОТ 17.07.2020 год. (петък) до 31.07.2020 год. (петък).

МНЕНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА СЕ ДЕПОЗИРАТ НА МЯСТО В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД ИЛИ НА АДРЕС: ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №35 ИЛИ НА АДРЕСА НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ПАЗАРДЖИК НА АДРЕС: ГРАД ПАЗАРДЖИК 4400, УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, П.К.220.

Дата: 17.07.2020 г.

Коментарите са изключени!