ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

     Община Велинград на основание чл. 8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл. 19 , ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №8/30.01.2020 год. на Общински съвет Велинград годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2020 год.  в раздели и части, както следва:

Допълва раздел  VІІІ. Продажба на общинска земя.

т.2. Продажба на имоти по чл.35, ал.3 от ЗОбС/продажба на земя общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда/ с имот:

 - Поземлен имот №36 с площ от 575 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ХV-36 в кв. 23 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, АЧОС№1126/17.02.2020 г.

Коментарите са изключени!