РЕШЕНИЕ №242/29.07.2020г.

Относно: Произнасяне по съобщаване на издадена заповед на кмет на община Велинград за премахване на строеж: Ограда към обект с идентификатор с 10450.503.1238.1 по КК, находяща се в  УПИ VIII – „За озеленяване”, кв. 30 по одобрения с решение на Общински съвет № 292/04.10.2005 г. рег. план на гр. Велинград, ул. „Братя Маврикови”, в поземлен имот с идентификатор 10450.503.1238 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-1214/06.06.2018 г. на АГКК (пл. № 7225 по обезсилен кадастрален план)

След направено обсъждане и на основание чл. 25, т. 6 от ЗМСМА, чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 215, ал. 1 и чл. 217, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 9 от Закон за устройство на територията, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

 

1.Не възразява по издадена заповед на кмет на община Велинград за премахване на строеж: Ограда към обект с идентификатор с 10450.503.1238.1 по КК, находяща се в  УПИ VIII – „За озеленяване”, кв. 30 по одобрения с решение на Общински съвет № 292/04.10.2005 г. рег. план на гр. Велинград, ул. „Братя Маврикови”, в поземлен имот с идентификатор 10450.503.1238 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-1214/06.06.2018 г. на АГКК (пл. № 7225 по обезсилен кадастрален план)

2. Не възлага на председателя на общински съвет Велинград да подаде жалба срещу акта, чрез кмет на община Велинград в 14-дневен срок, както и предприемане на действия пред Пазарджишки административен съд за спиране изпълнението на акта.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2020г., Протокол №10, точка №40 от дневния ред, по вх.№519/20.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!