РЕШЕНИЕ №243/29.07.2020г.

Относно: произнасяне по съобщаване на издадена заповед на кмет на община Велинград за премахване на строеж в отредения „За озеленяване” поземлен имот с идентификатор  10450.503.1238, с площ на ПИ 2244 м2 УПИ VIII по рег. план на гр. Велинград, кв. 30, а именно:

Двуетажна сграда за обществено хранене със ЗП 96 м2 с идентификатор 10450.503.1238.1 по КК, одобрена със заповед № РД-18-1214/06.06.2018 г. на АГКК, находяща се в  УПИ VIII по рег. план на гр. Велинград, кв. 30, ПОС, с адрес гр. Велинград, ул. „Братя Маврикови”, актувана с АПОС № 1/24.01.2006 г., обозначена в обезсиления кадастрален план като две селск. сгради 502.7225.1 с площ 55 м2 (западно петно) и 502.7225.2 с площ 42 м2 (южно петно) ведно с функционално свързаните с нея бетонови площадки: с площ 97 мдо обект с 10450.503.1238.1 по КК към обекта и разположената бетонова площадка между оградата (в рамките на дължината й) и до улица „Клептуза”.

След направено обсъждане и на основание чл. 25, т. 6 от ЗМСМА, чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 215, ал. 1 и чл. 217, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 9 от Закон за устройство на територията, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Не възразява по издадена заповед на кмет на община Велинград за премахване на строеж в отредения „За озеленяване” поземлен имот с идентификатор  10450.503.1238 с площ на ПИ 2244 м2 УПИ VIII по рег. план на гр. Велинград, кв. 30, а именно:

Двуетажна сграда за обществено хранене със ЗП 96 м2 с идентификатор 10450.503.1238.1 по КК, одобрена със заповед № РД-18-1214/06.06.2018 г. на АГКК, находяща се в  УПИ VIII по рег. план на гр. Велинград, кв. 30, ПОС, с адрес гр. Велинград, ул. „Братя Маврикови”, актувана с АПОС № 1/24.01.2006 г., обозначена в обезсиления кадастрален план като две селск. сгради 502.7225.1 с площ 55 м2 (западно петно) и 502.7225.2 с площ 42 м2 (южно петно) ведно с функционално свързаните с нея бетонови площадки: с площ 97 мдо обект с 10450.503.1238.1 по КК към обекта и разположената бетонова площадка между оградата (в рамките на дължината й) и до улица «Клептуза».

2. Не възлага на председателя на общински съвет Велинград да подаде жалба срещу акта, чрез кмет на община Велинград в 14-дневен срок, както и предприемане на действия пред Пазарджишки административен съд за спиране изпълнението на акта.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2020г., Протокол №10, точка №41 от дневния ред, по вх.№522/20.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!