РЕШЕНИЕ №244/29.07.2020г.

Относно: Произнасяне по съобщаване на решение на комисия по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ по образувано производство по чл. 195, ал. 6 от ЗУТ (премахване на строеж), а именно: «строеж 2МЖ» в УПИ I- 27, кв. 3 по плана на с. Цветино, отреден за ветеринарна служба, на улица с ос.т. 8-9-10”.

След направено обсъждане и на основание чл. 34, ал. 3 и чл. 35 от АПК, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗМСМА, във връзка с образувано производство по  чл. 195, ал. 6 от Закон за устройство на територията и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Не възразява по установените факти от комисията по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ в производството по чл. 195, ал. 6 от ЗУТ за: «строеж 2МЖ» в УПИ I- 27, кв. 3 по плана на с. Цветино, отреден за ветеринарна служба, на улица с ос.т. 8-9-10”, включително предложението й, свързано с извършване на преценка на икономическата целесъобразност от вложените средства за обезпечаване на необходим общински сграден фонд, при отчитане и на други нормативно предвидени възможности за извършване на ремонт.

2. Съобразявайки правомощията на комисията по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ, отправя искане към административния орган кмет на община Велинград за събиране на допълнителни доказателства, а именно:

2.1. справка за демографски тенденции по възрастови групи на населението на с. Цветино от отдел „ГС”;

2.2. писмена справка от отдел „ХСД” за необходимостта от обезпечаване на сграден фонд за образователни, здравни и културни потребности на населението на с. Цветино в бъдеща перспектива за минимум 15 годишен период, вкл. като брой помещения;

2.3. Становище и писмена справка от отдел „ОСЗ”, съдържаща данни:

а) за наличния друг общински сграден фонд с помещенията в него и възможността да бъде обезпечено изпълнението на функциите на териториалния орган на местно самоуправление, както и за сферите, в рамките на които се осъществява местното самоуправление, включително пощенски услуги;

б) данни за използвани до настоящия момент други възможности за управление на имота, в т.ч. с възможности за извършване на ремонт;

в) справка за действащи договори за отдаване под наем;

г) становище строежът ще бъде ли включен, алтернативно не, в документ по чл. 8, ал. 9 от ЗОС с оглед изясняване на обстоятелството за потенциално образуване на друго административно производство в рамките на указания от комисията период.

3. Прави възражение по съставения констативен протокол от проверка на място поради неизвършен цялостен оглед на сградата, независимо от наличието на обективни причини. Отправя искане към административния орган за нова проверка на място на сградата, след приемане на бюджета за2021 г. със съпътстващата го ПДНМА за2021 г.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2020г., Протокол №10, точка №42 от дневния ред, по вх.№520/20.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!