РЕШЕНИЕ №246/29.07.2020г.

Относно: Произнасяне по съобщаване на издадена заповед на кмет на община Велинград за премахване на строеж: „СГРАДА В УПИ III-129 „ЗА ОБЩЕСТВЕНИ НУЖДИ”, (нанесен в плана «За общински нужди»), кв. 8 по плана на с. Цветино, общ. Велинград, обл. Пазарджик, улица с ос.т. 28-60-61”

След направено обсъждане и на основание чл. 25, т. 6 от ЗМСМА, чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 215, ал. 1 и чл. 217, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 9 от Закон за устройство на територията, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

 

1. Не възразява по издадена заповед на кмет на община Велинград за премахване на строеж: „СГРАДА В УПИ III-129 „ЗА ОБЩЕСТВЕНИ НУЖДИ”, (нанесен в плана «За общински нужди»), кв. 8 по плана на с. Цветино, общ. Велинград, обл. Пазарджик, улица с ос.т. 28-60-61”

2. Не възлага на председателя на общински съвет Велинград да подаде жалба срещу акта, чрез кмет на община Велинград в 14-дневен срок, както и предприемане на действия пред Пазарджишки административен съд за спиране изпълнението на акта.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2020г., Протокол №10, точка №44 от дневния ред, по вх.№524/20.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!