РЕШЕНИЕ №247/29.07.2020г.

Относно: Изменение на Решение №187 на Общински съвет-Велинград, прието на заседание, проведено на 23.06.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Предписание на РДГ- гр. Пазарджик с № РДГ09-4069/10.06.2020г.,чл. 60 ал. 1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

18

0

0

18

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Изменя Решение №187/23.06.2020г. на Общински съвет-Велинград като приема нов график за добив на прогнозни количества дървесина и количества дървесина по отдели със съответни подотдели.

ДОПУСКА: Предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал.1 от АПК, поради необходимостта да се защити особено важен обществен интерес, тъй като при закъснението на изпълнението на акта може да последва значителна или трудно поправима вреда от изчакване на установения срок за обжалване общината се лишава от възможността по-бързо да изпълни даденото Предписание на РДГ- гр. Пазарджик с № РДГ 09-4069/10.06.2020г. за спешно извеждане на санитарни сечи в гореописаните горски територии като сключи договор  за директно възлагане на добив на прогнозни количества дървесина. Сключването на договора би спомогнало за подобряване на финансовото състояние на Община Велинград. Освен това ще се подобри и санитарното състояние на горепосочените отдели със съответни подотдели.

ГРАФИК

Сключване на договор за директно възлагане на добив на прогнозни количества дървесина за обект № 2020-2

обект №2020-2 стават: отдел “64”, подотдел “у”, отдел”139”, подотдел “е”,отдел “140”подотдел “б”, отдел “142”подотдел “в”, отдел “146”подотдел “а”, отдел “146”подотдел “м”, отдел “147”подотдел “о”, отдел “312”подотдел “о”, намиращи се в горска територия собственост на Община Велинград.

 

ГРАФИК за добив на прогнозни количества дървесина

Тримесечие 2020 год.
Общо лежаща масаІІIIIIIVкуб.м--570200770,00

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2020г., Протокол №10, точка №46 от дневния ред, по вх.№526/20.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната по  туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!