Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Решение №160/28.05.2020 г. на Общински съвет – Велинград , се разрешава изработването на проект заЧИПР/ Частично изменение на плана за регулация/ на улица с о.т. 7а-38-37-58-36 по плана на с. Долна Дъбева, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

     Със заявлението се иска разрешение за изработване  на проект за частично изменение на плана за регулация  на улица с о.т. 7а-38-37-58-36 по плана на с. Долна Дъбева, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

      С проекта за частично изменение плана за регулация , уличната регулация се променя между о. т.37-39 и 38-48,   като регулационните линия се поставя в съответствие с имотните граници на ПИ 67, ПИ 6 и съществуващите огради и сгради.

      Дворищната регулация се изменя,  с така направените промени УПИ в кв.4, кв.5 и кв. 6 са с площ, както следва:

              УПИ V67 в кв.4  с площ 1213,00 кв.м.

              УПИ VI91  в кв. 4  с площ 770  кв.м.

              УПИ VI 6,127 в кв.5с площ 991 кв.м.

   УПИ  I- Кметство, поща , амболатория в кв. 7 e с площ 746,00кв.м.

Устройствената зона в която ще попадне е „ жилищна с малка плътност и височиност на застрояване”.

              Промените са отразени с кафяв цвят в идейното предложение.

Заповедта се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград,ет.1,стая №2

Коментарите са изключени!