Обявление

На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 533/13.04.2020 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработването  на проект за ЧИПРЗ на УПИ IX, X и XI в кв.2 по плана на с. Света Петка, общ. Велинград, като уличната регулация не се променя.

Дворищната регулация се изменя като за сметка на УПИ IX, X и XI в кв.2 се образува един нов УПИ IX с площ и отреждане както следва:

Нов УПИ IX – „Детска градина“ – 2178 кв. м.

С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно – свободно застрояване за УПИ IX, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улиците, плътност на застрояване – 60%, Кинт = 1.2, Етажност – до три етажа (10 м. височина). Устройствената зона е „За Обществено обслужване”.

Промените са отразени с червен цвят в графичната част.

Заповедта се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград,ет.1,стая №2

АМП

Коментарите са изключени!