Извънредно заседание, което ще се проведе на 12.08.2020 г. /СРЯДА/ от 14:00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  12.08.2020 г. /СРЯДА/ от 14:00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на декларация за прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми – волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица център“, подписан на 16.07.2009г. между Министъра на икономиката и енергетиката и фирма „Ресурс-1“ АД, гр.Пловдив. Докл.:Председател ОбС- Велинград, Пл.Хаджиев

  2. Съобщаване на ПУП – парцеларен план за трасе на обект: Общински път РАZ 2075/ РАZ 2063/ ж.п. гара Цветино-Магерови колиби, община Велинград, област Пазарджик. Докл.:инж.Я.Чолаков

  3. Изменение и допълнение на Решение №220, прието на заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 29.07.2020г., относно промяна на част от трасето на републикански път III 843 /Велинград – гр. Сърница/, попадаща в регулацията на гр. Велинград и свързаната с това промяна на собствеността на настоящето трасе от публична държавна в публична общинска.   Докл.:инж.П.Кондев

  4. Разрешение за изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на съществуващ УПИ I-„За детско учреждение”, кв.409 по плана на град Велинград /ПИ 10450.501.2061 по КК на град Велинград/. Докл.:инж.Я.Чолаков

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

                                    /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!