Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 198/23.06.2020 г. на Общински съвет гр. Велинград се разрешава:

       Изработване на ПУП- парцеларен план за трасе на обект:

       Общински път РАZ 2075/ РАZ 2063/ ж.п. гара Цветино-Магерови колиби, община Велинград, област Пазарджик.

       ПУП-ПП е изготвен в съответствие с изискванията на чл.59, ал.1, чл.110, ал.1, т.5 и чл.125 от ЗУТ, във връзка с чл.61, ал.1 т.1 от Закона за горите, тъй като част от пътя /два имота: 5.63 и 5.99/ преминават през горска територия в района на дейност на ДГС „Алабак“, община Велинград.

       Община Велинград е собственик на 7 /седем/ от имотите, засегнати от трасето на пътя по КК на с.Абланица.

       Целта на Парцеларния план е да се определи трасе на нов общински път РАZ 2075/ РАZ 2063/ ж.п. гара Цветино-Магерови колиби, във връзка със започване на процедура по чл.73, ал.1, т-2 от Закона за горите.

      Съгласно заданието и идейното предложение за ПУП- парцеларен план за трасе е проектиран да започне от т.1-ж.п. гара Цветино до т.380-Магерови колиби.

      Трасето засяга земи, извън регулацията на с.Абланица. Засегнатите от трасето имоти, са описани в приложение-регистър на засегнатите имоти.

      Трасето е отразено с червен цвят в идейното предложение.

      Решението се намира в сградата на Община Велинград.

АБ

11.08.2020 г.

Коментарите са изключени!