РЕШЕНИЕ № 249 /12.08.2020г.

Относно: Съобщаване на ПУП – парцеларен план за трасе на обект: Общински път РАZ 2075/ РАZ 2063/ ж.п. гара Цветино-Магерови колиби, община Велинград, област Пазарджик.

На основание чл. 21, ал. (1), т. 8, т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл. 110,  ал.1,  т.5 от ЗУТ, чл. 128 от ЗУТ и след проведеното поименно  гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост /  за ПУП парцеларен план за трасе на обект:

            Общински път РАZ 2075/ РАZ 2063/ ж.п. гара Цветино-Магерови колиби, община Велинград, област Пазарджик.

             ПУП-ПП е изготвен в съответствие с изискванията на чл.59, ал.1, чл.110, ал.1, т.5 и чл.125 от ЗУТ, във връзка със започване на процедура чл.73, ал.1 т.2 от Закона за горите, тъй като част от пътя /два имота: 5.63 и 5.99/ преминават през горска територия в района на дейност на ДГС „Алабак“, община Велинград. Съгласно ПУП- парцеларен план за трасе е проектиран да започне от т.1-ж.п. гара Цветино до т.380-Магерови колиби. Трасето засяга земи, извън регулацията на с.Абланица. Засегнатите от трасето имоти, са описани в приложение-регистър на засегнатите имоти.

            Трасето е отразено с червен цвят в идейното предложение, изготвен от инж. Васил Бучков.

             Представени са: ПУП-ПП, Координатен регистър на чупките-регистри на засегнатите от трасето имоти, скица от ОСЗ-Велинград. С решение № 198/23.06.2020 е разрешен изработване на ПУП-ПП.

               2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.08.2020г., Протокол №11, точка №2 от дневния ред, по вх.№561/10.08.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната по  градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!