РЕШЕНИЕ № 251 /12.08.2020г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на съществуващ УПИ I-„За детско учреждение”, кв.409 по плана на град Велинград /ПИ 10450.501.2061 по КК на град Велинград/.

На основание чл.21, ал. (1),  т.8, т.11 и чл.27 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.134, ал.(2), т. 6 от ЗУТ, чл.128, ал.3 от ЗУТ, §8 от ЗУТ, чл.14, ал.1, т.13а от ЗКН и във връзка чл.83, ал.1 от ЗКН, чл.60 от АПК, Наредба №3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини, чл.6/1, чл.7/1 и чл.9/1, след проведеното поименно  гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване на съществуващ УПИ I-„За детско учреждение”, кв.409 по плана на град Велинград /ПИ 10450.501.2061 по КК на град Велинград/.

С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация се променя по следния начин: улица с о.т.2267-2271, която преминава през ПИ 10450.501.2061 – собственост на възложителя и не обслужва други имоти се стеснява до имотната граница на ПИ 10450.501.2061 по КК на гр. Велинград. Образува се нов УПИ I-„За детско учреждение” с площ 8710 кв.м.

С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ I-„За детско учреждение”, кв.409 – свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти, както е показано в графичната част.

  2. Дава съгласие за предварително изпълнение, във връзка с осигуряване на особено важен обществен интерес по външно финансиране на програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022”.

  3. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.08.2020г., Протокол №11, точка №4 от дневния ред, по вх.№562/10.08.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната по  градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!