Предстоящо заседание, което ще се проведе на 24.09.2020г. (Четвъртък) / от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  24.09.2020г. (Четвъртък) / от  09:30 ч. в  Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.

 2. Приемане на Годишен финансов отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2019г. Докл.:В.Благова-Дамова, К.Йовчева

 3. Промяна в бюджета на Община Велинград за 2020г. Докл.:В.Благова-Дамова, К.Йовчева

 4. Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г. Докл.:инж.П.Кондев

 5. Отмяна на Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ на Община Велинград приета с решение №24/14.02.2008г. и приемане на нова Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ.Докл.:Ат.Вецов

 6. Трансформиране на един щат от Отдел „ИБКТ” в Дирекция „Местни приходи”. Докл.:Т.Янков

 7. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2020г. Докл.:М.Белухова

 8. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за жилищна сграда на два етажа със ЗП=50кв.м. върху общински имот с идентификатор 10450.503.1926 от ККР на гр.Велинград. Докл.:М.Белухова

 9. Продажба на земя-частна общинска собственост, находяща се в кв.7 по плана на с.Драгиново на Ангел Киров, собственик на жилищна сграда построена върху нея и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова

 10. Учредяване възмездно право на ползване за срок до 10години за разполагане на постоянен пчелин върху имот с идентификатор 10450.164.21 по КККР на гр.Велинград. Докл.:М.Белухова

 11. Утвърждаване на 1брой петно за поставяне на преместваеми обекти за търговия-кафе-машини и сключване на договори за срок от 1 година. Докл.:И.Ардалиев

 12. Утвърждаване на 2бр.петна за поставяне на преместваеми обекти за търговия – кафе-машини и сключване на договори за срок от 1г. Докл.:И.Ардалиев

 13. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг на петно №4 с площ 20кв.м.,находящо се в кв.156 /парка пред централен плаж/ за срок от 10г. Докл.:И.Ардалиев

 14. Одобряване на 4бр. петна за поставяне на нови РИЕ – табели върху стъпка/фундамент от 0,50кв.м. всяко. Докл.:Н.Мерджанова

 15. Одобряване на 4бр. петна за поставяне на нови РИЕ – табели върху стъпка/фундамент от 0,50кв.м. всяко с размери на всяко съоръжение 2м/4м. Докл.:Н.Мерджанова

 16. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на „Столарски и синове” ЕООД за обект „База с атракционни и СПА център с басейни”. Докл.:Г.Владимирова

 17. Продължаване срока и привеждане в съответствие с изискванията на Закона за водите на Разрешително за водовземане от минерална вода сондаж №4 „Власа” на „МАКСИ І” АД за обект:”Хотелски комплекс”, в м.”Кепчелево блато”. Докл.:Г.Владимирова

 18. ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ І-2834 „За минерален плаж, търговия, услуги и спорт” в кв.156 по плана на гр.Велинград.Докл.:инж.Я.Чолаков, Г.Владимирова

 19. Разрешение за изготвяне на проект за ПУП-схема за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода от кв.156 до кв.4201 по плана на гр.Велинград от „Елбрус Холидейс” ЕООД. Докл.:инж.Я.Чолаков, Г.Владимирова

 20. Разрешение за изготвяне на проект за ПУП-схема за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода от кв.156 до кв.4141 по плана на гр.Велинград от „ВИП 2005” ООД. Докл.:инж.Я.Чолаков, Г.Владимирова

 21. Даване съгласие и съобщаване на ПУП-Схема за трасе за присъединяване на водопровод за минерална вода от общински водопровод „Власа” до ПДГ „Радост”. Докл.:инж.Я.Чолаков

 22. Даване на съгласие и съобщаване на ПУП-частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІІ”За КЖС за социални нужди и ТП” и образуване на нови УПИ в кв.4023 по плана на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Чолаков

 23. Съобщаване на проект за ПУП-ПР на УПИ ХVІІІ-120 в кв.431 по плана на гр.Велинград и образуване на нова улица-тупик. Докл.:арх.Ели Цинцева

 24. ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 10450.136.34, м.”Башкова чука/ Разса” по КК на Велинград. Докл.:арх.Ели Цинцева

 25. Разрешение за изработване на ПУП-ремонт и реконструкция на съществуващ водопровод от водоем в ПИ 10450.217.69 до шахта в ПИ 10450.217.54 по КК на гр.Велинград. Докл.:П.Шаламанов

 26. Съгласие и съобщаване на ПУП-частично изменение на плана за регулация и застрояване на нов УПИ „За паркинг, търговия, обществено обслужване и услуги” в кв.142 на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Чолаков

 27. Даване съгласие за изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ Х и ІІІ в кв.68 по плана на с.Драгиново.Докл.:А.Бошнак

 28. Разпределение на реално използване и управление на съсобствен поземлен имот в кв.358 по плана на гр.Велинград. Докл.:Н.Видаркинска

 29. Частично изменение на плана за регулация между кв.4 и кв.5 по плана на с.Долна Дъбева, Община Велинград. Докл.:инж.А.Палов

 30. Даване на съгласие за изготвен ПУП-ПРЗ в кв.2, кв.3 по плана на с.Всемирци. Докл.:инж.А.Палов

 31. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на зем.земи в м.”Голямо блато” по КК на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова

 32. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на зем.земи в м.”Сивек” по КК на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова

 33. Коригиране на явна техническа грешка в договор за покупко-продажба на обособен обект. Докл.:арх.Т.Енев

 34. Удължаване на срока на Договор за предоставяне на концесия от 29.03.2001г., сключен с концесионер ЕТ „Виктор Йовчев – Вики 94”. Докл.:Ат.Вецов

 35. Даване съгласие за вътрешно преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект – сладкарница в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати в кв.35 по регулационния план на гр.Велинград. -Докл.:арх.Т.Енев

 36. По Програмата за работа на ОбС:

36.1.Разглеждане на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия, маси, кабини и др., съгалсно чл.56 от ЗУТ.-отложена с писмо вх.№588/01.09.-20г.

36.2.Информация за състоянието на училищната  мрежа в общината и тенданции в развитието й през учебната 2020/2021г. Обхванати деца и ученици в детски градини и училища, и необхванати по възраст. Състояние на здравеопазването в училищата и детските градини.

36.3.Отчет за текущото изпълнение на Бюджета на Община Велинград за І-во полугодие на 2020г.; Отчет за изпълнение на събираемостта на МДТ за първото полугодие на 2020г. –непредставен

36.4.Отчет за приходите и разходите на „МЦ-Велинград 2017“ за първо полугодие на 2020г.

36.5.Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД за второ тримесечие на 2020г.

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане

Час

Комисия

21.09.2020г.      /понеделник/

14.00

Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика

21.09.2020г.     /понеделник/

15.00

Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция

21.09.2020г.

/понеделник/

16.00

Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство

23.09.2020г.

/сряда/

14.00

Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване

23.09.2020г.

/сряда/

15.00

Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество

23.09.2020г.

/сряда/

16.00

Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                                          /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!